Handelsbetingelser

Følgende betingelser er gældende for enhver aftale indgået med Sales Diversity Lab.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Information

Enhver aftale om levering af ydelser fra Group Diversity Lab, samt hertil knyttede underafdelinger, CVR-nr. 40907386, til en aftager af Sælgers produkter eller serviceydelser (herefter benævnt ”Køber”) finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt ”Salgs- og leveringsbetingelserne”).

Ydelserne spænder over mange forskellige interventioner, fra analyser, henover kursusaktiviteter til individuel rådgivning, coaching og sparring. I den forbindelse vil der være tavshedspligt fra Sælger, således at forretningshemmeligheder, personfølsomme oplysninger mv. ikke tilfalder uvedkommende.

Group Diversity Lab forpligter sig til, altid at give et klart og reelt billede af en opgaves omfang – både tidsmæssigt og økonomisk.

Såfremt der mellem køber og Group Diversity Lab er aftalt et længerevarende forløb / samarbejde, vil der efter ønske, dog minimum én gang årligt, være statusmøde med den ansvarshavende chef/leder. Her vil eksempelvis uddannelsesaktiviteter fra den forgangne periode evalueres, samtidig afstemmes forventninger til den efterfølgende periode.

Priser

Alle nedenstående priser er ekskl. moms, befordring efter statens gældende takster, bro/færge afgifter, forplejning, overnatning samt kursus- og øvrige uddannelses-materialer.

Workshops, undervisning mv. (inkl. forberedelse)

  • Dagspris for én konsulent DKR. 25.000,-
  • Dagspris for to konsulenter DKR. 37.500,-
  • Halvdagspris for én konsulent DKR. 15.000,

1:1 træning: sambesøg, coaching, debriefing mv.

  • Dagspris DKR. 18.000,-

Foredrag

  • DKR. 18.000,- (varighed 1-2 timer)

Projektpriser fungerer som en overordnet ramme, hvorunder vi løser en nærmere defineret opgave.
Rammen giver os mulighed for at tilpasse indsatserne undervejs i forløbet, i takt med at vi sammen
bliver klogere på opgaven udfordringer og mulige løsninger.

Betalingsbetingelser

Faktura på kursus eller konsulenthonoraret fremsendes i god tid og forfalder til betaling 14 dage før arrangementet påbegyndes.

Der kan være tilfælde, hvor der køber tilbydes en projektpris. Dette indbefatter betaling af det fulde projektbeløb, 8 dage efter kontrakts indgåelse, medmindre andet er aftalt.

Betaling skal finde sted via den betalingsmåde, der til enhver tid er angivet på fakturaen.

Ved for sen betaling, påskrives renter efter gældende lovgivning og god skik.

Forplejning og træningslokale

I tilfælde af at uddannelsen afholdes hos køber, har denne ansvaret for forplejningen samt leje/booking af lokaler. Ønskes hjælp i forbindelse med valg af evt. eksterne lokaler/forplejning
står Group Diversity Lab gerne til rådighed.

Lokale / lokalerne skal være udstyret med av-udstyr samt whiteboard / flipover efter aftale.

Køber har ansvaret for at av-udstyr virker, og i tilfælde af nedbrud er det købers ansvar, hurtigst muligt at sørge for afhjælpning.

Ved nedbrud af købers / lokationens av-udstyr, som forhindrer gennemførsel af den planlagte aktivitet, refunderes kursusafgiften / betaling for aktiviteten ikke.

Flytning og aflysning af aktiviteter

Hvis køber ønsker at flytte eller annullere et arrangement til et andet tidspunkt, kan dette lade sig gøre første gang mod følgende gebyr:

  • indtil 6 uger før kursusstart – 0% af det aftalte honorar
  • 6-4 uger før kursusstart – 50% af det aftalte honorar
  • mindre end 4 uger før kursusstart – 100% af det aftalte honorar
  • Flytning af et arrangement kan kun ske én gang. Herefter betales fuld pris.

Lovvalg & værneting

Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for byretten i Århus eller Sø- og Handelsretten efter sælgerens eget valg.